صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر آگهی ثبتی : آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
منبع -
مقدمه آگهی مربوط به تغییرات شرکت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در خصوص تعیین افراد صاحب امضا مجاز.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست