صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق برای دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1391
منبع -
مقدمه مجمع عمومی سالیانه صندوق برای دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1391 تشکیل گردید شد.
متن خبر

مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1391 برگزار شد. در این جلسه گزارش عملکرد صندوق و همچنین گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی شش ماه و پنج روزه منتهی به 31 شهریور 1391 استماع گردید.

تصمیمات مجمع:

صورتهای مالی دوره منتهی به 31 شهریور 1391 به تصویب رسید.

پیوست