صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی -
عنوان خبر تغییر در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
منبع -
مقدمه به منظور افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی در بند 8-3 امیدنامه صندوق تغییراتی انجام شد.
متن خبر

به منظور افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی از 130میلیون ریال به 180 میلیون ریال ، در بند 8-3 امیدنامه صندوق تغییراتی انجام شد.

پیوست
مشاهده پیوست