صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تغییر در چند بند از امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن با حضور 100 درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز در روز چهارشنبه مورخ 09/05/1392 تشکیل گردید.
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن با حضور 100 درصد  صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز در روز چهارشنبه مورخ 09/05/1392 تشکیل گردید. در این جلسه به منظور امکان سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در بازار دوم فرابورس تغییراتی در چند بند امیدنامه صندوق انجام شد که این تغییرات به شرح زیر است :

1-عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا شرایط لازم را دارند " به انتهای بند 1.2.2 امیدنامه صندوق اضافه شد.

2- عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا شرایط لازم را دارند " به انتهای بند 2.2.2 امیدنامه صندوق اضافه شد.

3-در جدول نصاب های بند 2-3 امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم" بعد از عبارت  " بازار اول " اضافه شد.

پیوست
مشاهده پیوست