صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تغیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن توسط کارگزاری بانک مسکن
منبع -
مقدمه مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن - شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص) در جلسه روز یکشنبه مورخ 1392/04/30 صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن را تعیین نمود.
متن خبر

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن - شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص) در جلسه روز یکشنبه مورخ 1392/04/30 و در اجرای بند 4 ماده 40 اساسنامه صندوق مزبور ، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن به شرح زیر انتخاب نمود : 

1- محمد کفاش پنجه شاهی

2- سید حمید علما

3- سید سعید شمسی نژاد

پیوست
مشاهده پیوست