صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع موسس صندوق
منبع -
مقدمه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 07/11/1 388 برگزار گردید.
متن خبر

صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک مسکن 07/11/1388

 

 

جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک مسکن  ( سهامی خاص ) راس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 07/11/1388 در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس : تهران، خیابان سهروردی شمالی  ، خیابان هویزه غربی  ، نبش کوچه مرجان  ، پلاک 61  تشکیل گردید .

آقایان بشرح اسامی زیر ، با سمتهای مشروحه ذیل حضور داشتند :

1- آقای دکتر اصغر عارفی  به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن  به سمت رئیس مجمع .

2- آقای مصطفی ازگلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن  بعنوان ناظر.

2- آقای محمد کفاش پنجه شاهی به نمایندگی از شرکت کارگزار ی بانک مسکن بعنوان ناظر .

3- آقای محمد شتریه فراهانی بعنوان دبیر جلسه .

سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را جهت بررسی موارد زیر اعلام نمود :

1- انتخاب مدیر ، ضامن ، متولی و حسابرس .

2- تعیین حسابرس ، مدت ماموریت و حق الزحمه وی .

3- تعیین روزنامه کثیر الانتشار .

4- تصویب هزینه های تاسیس صندوق .

5- تصویب هزینه های تشکیل مجمع صندوق .

6- تعیین تعداد گواهی های ممتاز توسط موسسین .

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

الف- اساسنامه صندوق در 66 ماده ، 69 تبصره و 4 پیوست و یک امیدنامه به تصویب موسسین رسید و کلیه صفحات به امضاء نمایندگان رسیده است .

ب- نامبردگان ذیل به عنوان ارکان صندوق انتخاب شدند :

- شرکت کارگزاری بانک مسکن  با شماره ثبت 96219  به نمایندگی آقای محمد کفاش پنجه شاهی به سمت مدیر و ضامن صندوق انتخاب گردید .

- موسسه حسابرسی رهیافت با شماره ثبت 589  به سمت متولی و حسابرس صندوق انتخاب گردید

رئیس مجمع                                              ناظر                                                دبیرجلسه          

 

ج- مدت ماموریت حسابرس یک سال مالی و حق الزحمه وی10 میلیون ریال تعیین گردید .

د- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های صندوق تعیین گردید .

ن- فهرست دارندگان گواهی نامه های سرمایه گذاری ممتاز بشرح ذیل است :

- شرکت سرمایه گذاری مسکن دارنده  200 واحد سرمایه گذاری ممتاز .

- شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن  دارنده 600 واحد سرمایه گذاری ممتاز .

- شرکت کارگزاری بانک مسکن دارنده  200 واحد سرمایه گذاری ممتاز.

 

 

 

رئیس مجمع                                              ناظر                                                دبیرجلسه                

 

پیوست