صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۲/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۹۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷,۰۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹۳,۰۰۷,۴۳۲,۵۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۹۷۴,۴۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۶۴۸,۷۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۶۴۸,۷۹۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۲/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۱۶
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۲۲,۹۷۴,۴۵۰ ۲۲,۶۴۸,۷۹۳ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۹۳,۰۰۷,۴۳۲,۵۶۱
  ۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۲۲,۴۴۲,۳۰۰ ۲۲,۱۲۴,۸۵۳ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۸۶,۲۲۹,۲۲۶,۲۷۸
  ۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۲۲,۴۴۴,۱۵۲ ۲۲,۱۲۶,۷۰۵ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۸۶,۲۵۳,۱۸۰,۳۲۲
  ۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۲۲,۴۴۶,۰۰۴ ۲۲,۱۲۸,۵۵۷ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۸۶,۲۷۷,۱۴۲,۰۱۸
  ۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۲۲,۰۴۲,۹۸۴ ۲۱,۷۲۶,۱۶۱ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۸۱,۰۷۱,۳۴۰,۷۶۶
  ۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۲۱,۸۹۸,۹۹۷ ۲۱,۵۸۷,۹۱۸ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۷۹,۲۸۲,۸۹۵,۳۶۸
  ۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲۱,۴۵۲,۳۵۳ ۲۱,۱۴۵,۶۷۵ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۷۳,۵۶۱,۶۰۱,۳۳۸
  ۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۲۰,۸۸۵,۵۶۸ ۲۰,۵۹۵,۳۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۶۶,۴۴۱,۷۳۸,۲۴۶
  ۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۲۰,۵۴۸,۱۱۳ ۲۰,۲۶۷,۸۹۳ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۶۲,۲۰۵,۷۲۷,۲۷۸
  ۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۲۰,۵۴۹,۲۸۶ ۲۰,۲۶۹,۰۶۶ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۶۲,۲۲۰,۹۰۳,۷۴۱
  ۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۲۰,۵۵۰,۴۶۰ ۲۰,۲۷۰,۲۳۹ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۶۲,۲۳۶,۰۸۷,۸۲۶
  ۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۲۰,۳۷۱,۶۵۱ ۲۰,۰۹۴,۰۸۹ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۵۹,۹۵۷,۲۲۷,۲۲۴
  ۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۲۰,۶۱۲,۵۴۴ ۲۰,۳۳۷,۲۳۳ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۶۳,۱۰۲,۷۸۴,۰۵۹
  ۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۲۰,۶۸۸,۴۳۹ ۲۰,۳۹۲,۰۵۶ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۶۳,۸۱۲,۰۳۲,۱۷۰
  ۱۵ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۲۰,۶۸۹,۶۰۱ ۲۰,۳۹۳,۲۱۸ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۶۳,۸۲۷,۰۶۶,۶۹۴
  ۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۲۰,۱۹۲,۲۴۴ ۱۹,۹۱۶,۰۱۲ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۵۷,۶۵۳,۴۴۵,۰۵۱
  ۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۲۰,۱۹۳,۱۱۴ ۱۹,۹۱۶,۸۸۲ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۵۷,۶۶۴,۶۹۶,۶۴۵
  ۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۲۰,۱۹۳,۹۸۴ ۱۹,۹۱۷,۷۵۲ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۵۷,۶۷۵,۹۵۷,۶۲۶
  ۱۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۲۰,۵۴۱,۵۰۴ ۲۰,۲۵۹,۶۳۵ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۶۲,۰۹۸,۸۹۵,۷۵۷
  ۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۲۰,۷۹۰,۹۶۲ ۲۰,۵۱۸,۰۴۶ ۰ ۰ ۳۳,۸۸۵ ۰ ۲۰,۹۴۸ ۱۲,۹۳۷ ۲۶۵,۴۴۱,۹۶۵,۷۳۶