اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,875
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,125
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 150,033,609,193
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,961,388
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,813,233
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,813,233
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احمدرضا کریمی اشنی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/22 10,961,388 10,813,233 0 0 28,671 0 14,796 13,875 150,033,609,193
  2 1397/05/21 10,981,833 10,828,526 0 0 28,671 0 14,796 13,875 150,245,794,531
  3 1397/05/20 11,077,859 10,923,175 0 0 28,671 0 14,796 13,875 151,559,055,331
  4 1397/05/19 11,121,684 10,967,323 0 0 28,671 0 14,796 13,875 152,171,613,157
  5 1397/05/18 11,122,650 10,968,290 0 0 28,671 0 14,796 13,875 152,185,018,174
  6 1397/05/17 11,123,617 10,969,256 0 0 28,671 0 14,796 13,875 152,198,433,673
  7 1397/05/16 11,053,567 10,899,352 0 0 28,671 0 14,796 13,875 151,228,508,402
  8 1397/05/15 10,975,948 10,814,227 0 0 28,671 0 14,796 13,875 150,047,397,677
  9 1397/05/14 10,877,738 10,715,882 0 0 28,671 0 14,796 13,875 148,682,863,401
  10 1397/05/13 10,778,070 10,613,636 0 0 28,671 0 14,796 13,875 147,264,202,733
  11 1397/05/12 10,836,544 10,682,112 0 0 28,671 0 14,796 13,875 148,214,297,994
  12 1397/05/11 10,837,470 10,683,038 0 0 28,671 0 14,796 13,875 148,227,152,854
  13 1397/05/10 10,838,397 10,683,965 0 0 28,671 0 14,796 13,875 148,240,018,092
  14 1397/05/09 10,895,485 10,735,218 0 0 28,671 0 14,796 13,875 148,951,147,570
  15 1397/05/08 10,561,184 10,406,809 0 0 28,671 0 14,796 13,875 144,394,481,439
  16 1397/05/07 10,611,752 10,461,404 0 0 28,671 0 14,796 13,875 145,151,975,626
  17 1397/05/06 10,651,051 10,498,608 0 0 28,671 0 14,796 13,875 145,668,188,539
  18 1397/05/05 10,619,349 10,465,280 0 0 28,671 0 14,796 13,875 145,205,760,048
  19 1397/05/04 10,620,341 10,466,272 0 0 28,671 0 14,796 13,875 145,219,527,532
  20 1397/05/03 10,621,334 10,467,265 0 0 28,671 0 14,796 13,875 145,233,305,333