اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,937
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,063
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 231,207,561,228
قیمت صدور هر واحد (ریال): 18,058,735
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 17,871,807
قیمت آماری هر واحد (ریال): 17,871,807
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدبختیار نصرآبادی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 18,058,735 17,871,807 0 0 33,885 6 20,948 12,937 231,207,561,228
  2 1397/12/26 17,788,425 17,609,093 0 0 33,885 0 20,942 12,943 227,914,489,328
  3 1397/12/25 17,657,211 17,478,402 0 0 33,885 0 20,942 12,943 226,222,955,439
  4 1397/12/24 17,532,511 17,360,693 0 0 33,885 0 20,942 12,943 224,699,452,594
  5 1397/12/23 17,534,017 17,362,200 0 0 33,885 0 20,942 12,943 224,718,948,987
  6 1397/12/22 17,535,524 17,363,706 0 0 33,885 0 20,942 12,943 224,738,452,640
  7 1397/12/21 17,354,424 17,183,570 0 0 33,885 0 20,942 12,943 222,406,950,077
  8 1397/12/20 17,201,659 17,021,510 0 0 33,885 0 20,942 12,943 220,309,409,818
  9 1397/12/19 16,841,361 16,665,656 0 0 33,885 0 20,942 12,943 215,703,583,413
  10 1397/12/18 16,593,632 16,420,050 0 0 33,885 0 20,942 12,943 212,524,705,532
  11 1397/12/17 16,538,481 16,362,799 0 0 33,885 0 20,942 12,943 211,783,712,038
  12 1397/12/16 16,540,261 16,364,579 0 0 33,885 0 20,942 12,943 211,806,751,858
  13 1397/12/15 16,542,041 16,366,360 0 0 33,885 4 20,942 12,943 211,829,797,698
  14 1397/12/14 16,504,624 16,329,410 0 0 33,885 0 20,938 12,947 211,416,872,905
  15 1397/12/13 16,752,813 16,573,716 0 0 33,885 0 20,938 12,947 214,579,901,634
  16 1397/12/12 16,724,937 16,546,171 0 0 33,885 0 20,938 12,947 214,223,278,408
  17 1397/12/11 16,713,033 16,532,968 0 0 33,885 0 20,938 12,947 214,052,337,805
  18 1397/12/10 16,790,154 16,610,615 0 0 33,885 0 20,938 12,947 215,057,636,320
  19 1397/12/09 16,791,829 16,612,290 0 0 33,885 0 20,938 12,947 215,079,319,056
  20 1397/12/08 16,793,504 16,613,965 0 0 33,885 0 20,938 12,947 215,101,007,804