اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,937
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,063
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 257,653,445,051
قیمت صدور هر واحد (ریال): 20,192,244
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 19,916,012
قیمت آماری هر واحد (ریال): 19,916,012
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدبختیار نصرآبادی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/30 20,192,244 19,916,012 0 0 33,885 0 20,948 12,937 257,653,445,051
  2 1398/01/29 20,193,114 19,916,882 0 0 33,885 0 20,948 12,937 257,664,696,645
  3 1398/01/28 20,193,984 19,917,752 0 0 33,885 0 20,948 12,937 257,675,957,626
  4 1398/01/27 20,541,504 20,259,635 0 0 33,885 0 20,948 12,937 262,098,895,757
  5 1398/01/26 20,790,962 20,518,046 0 0 33,885 0 20,948 12,937 265,441,965,736
  6 1398/01/25 20,188,750 19,912,250 0 0 33,885 0 20,948 12,937 257,604,773,597
  7 1398/01/24 20,205,183 19,931,074 0 0 33,885 0 20,948 12,937 257,848,309,121
  8 1398/01/23 20,085,981 19,814,417 0 0 33,885 0 20,948 12,937 256,339,117,449
  9 1398/01/22 20,087,151 19,815,586 0 0 33,885 0 20,948 12,937 256,354,241,709
  10 1398/01/21 20,088,320 19,816,756 0 0 33,885 0 20,948 12,937 256,369,375,341
  11 1398/01/20 19,665,874 19,398,599 0 0 33,885 0 20,948 12,937 250,959,670,751
  12 1398/01/19 19,439,546 19,175,111 0 0 33,885 0 20,948 12,937 248,068,406,863
  13 1398/01/18 19,383,933 19,113,662 0 0 33,885 0 20,948 12,937 247,273,447,082
  14 1398/01/17 19,260,294 19,001,505 0 0 33,885 0 20,948 12,937 245,822,464,045
  15 1398/01/16 19,092,611 18,844,410 0 0 33,885 0 20,948 12,937 243,790,125,830
  16 1398/01/15 19,093,757 18,845,555 0 0 33,885 0 20,948 12,937 243,804,949,808
  17 1398/01/14 19,094,903 18,846,702 0 0 33,885 0 20,948 12,937 243,819,783,124
  18 1398/01/13 19,096,051 18,847,849 0 0 33,885 0 20,948 12,937 243,834,625,782
  19 1398/01/12 19,097,199 18,848,997 0 0 33,885 0 20,948 12,937 243,849,477,770
  20 1398/01/11 19,098,347 18,850,146 0 0 33,885 0 20,948 12,937 243,864,339,090