اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,824
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,176
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 201,349,727,849
قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,856,951
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,701,008
قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,701,008
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدبختیار نصرآبادی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/20 15,856,951 15,701,008 0 0 33,699 0 20,875 12,824 201,349,727,849
  2 1397/09/19 15,837,649 15,681,917 0 0 33,699 5 20,875 12,824 201,104,902,422
  3 1397/09/18 15,897,714 15,741,803 0 0 33,699 0 20,870 12,829 201,951,594,883
  4 1397/09/17 15,924,932 15,768,658 0 0 33,699 0 20,870 12,829 202,296,107,903
  5 1397/09/16 15,939,099 15,782,681 0 0 33,699 0 20,870 12,829 202,476,009,352
  6 1397/09/15 15,940,246 15,783,828 0 0 33,699 0 20,870 12,829 202,490,725,958
  7 1397/09/14 15,941,394 15,784,976 0 0 33,699 0 20,870 12,829 202,505,453,748
  8 1397/09/13 15,847,897 15,692,625 0 0 33,699 0 20,870 12,829 201,320,685,549
  9 1397/09/12 15,938,598 15,782,387 0 0 33,699 0 20,870 12,829 202,472,246,235
  10 1397/09/11 15,487,959 15,335,529 0 0 33,699 0 20,870 12,829 196,739,497,382
  11 1397/09/10 15,072,435 14,921,774 0 0 33,699 0 20,870 12,829 191,431,443,205
  12 1397/09/09 15,568,098 15,412,395 0 0 33,699 0 20,870 12,829 197,725,621,752
  13 1397/09/08 15,569,481 15,413,779 0 0 33,699 0 20,870 12,829 197,743,371,736
  14 1397/09/07 15,570,866 15,415,163 0 0 33,699 0 20,870 12,829 197,761,131,339
  15 1397/09/06 15,974,954 15,815,167 0 0 33,699 0 20,870 12,829 202,892,772,085
  16 1397/09/05 15,980,877 15,818,558 0 0 33,699 0 20,870 12,829 202,936,281,574
  17 1397/09/04 16,572,623 16,404,136 0 0 33,699 0 20,870 12,829 210,448,663,263
  18 1397/09/03 16,574,116 16,405,630 0 0 33,699 0 20,870 12,829 210,467,822,035
  19 1397/09/02 16,930,920 16,758,525 0 0 33,699 0 20,870 12,829 214,995,116,677
  20 1397/09/01 16,932,417 16,760,022 0 0 33,699 0 20,870 12,829 215,014,327,246