اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,839
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,161
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 226,853,836,044
قیمت صدور هر واحد (ریال): 17,849,704
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 17,669,120
قیمت آماری هر واحد (ریال): 17,669,120
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدبختیار نصرآبادی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 17,849,704 17,669,120 0 0 33,699 0 20,860 12,839 226,853,836,044
  2 1397/08/21 17,670,820 17,492,090 0 0 33,699 3 20,860 12,839 224,580,942,448
  3 1397/08/20 17,461,050 17,284,537 0 1 33,699 0 20,857 12,842 221,968,020,167
  4 1397/08/19 17,952,925 17,771,570 0 0 33,698 0 20,857 12,841 228,204,726,862
  5 1397/08/18 18,099,443 17,918,127 0 0 33,698 0 20,857 12,841 230,086,672,374
  6 1397/08/17 18,100,886 17,919,571 0 0 33,698 0 20,857 12,841 230,105,207,822
  7 1397/08/16 18,102,330 17,921,015 0 0 33,698 0 20,857 12,841 230,123,753,644
  8 1397/08/15 18,103,776 17,922,460 0 0 33,698 0 20,857 12,841 230,142,310,704
  9 1397/08/14 17,898,703 17,725,143 0 0 33,698 0 20,857 12,841 227,608,556,874
  10 1397/08/13 17,695,207 17,519,041 0 0 33,698 0 20,857 12,841 224,962,007,971
  11 1397/08/12 17,862,266 17,683,497 0 0 33,698 0 20,857 12,841 227,073,789,026
  12 1397/08/11 17,890,157 17,711,100 0 0 33,698 0 20,857 12,841 227,428,235,367
  13 1397/08/10 17,891,548 17,712,492 0 0 33,698 0 20,857 12,841 227,446,105,148
  14 1397/08/09 17,892,941 17,713,884 0 0 33,698 0 20,857 12,841 227,463,984,983
  15 1397/08/08 17,886,384 17,707,320 0 0 33,698 0 20,857 12,841 227,379,697,719
  16 1397/08/07 17,887,772 17,708,708 0 0 33,698 30 20,857 12,841 227,397,518,721
  17 1397/08/06 17,524,897 17,348,160 0 0 33,698 0 20,827 12,871 223,288,171,623
  18 1397/08/05 17,388,789 17,213,626 0 0 33,698 0 20,827 12,871 221,556,583,916
  19 1397/08/04 17,796,318 17,617,895 0 0 33,698 0 20,827 12,871 226,759,929,709
  20 1397/08/03 17,797,665 17,619,243 0 0 33,698 0 20,827 12,871 226,777,271,039