اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,875
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,125
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 157,756,979,008
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,533,374
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,369,872
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,369,872
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احمدرضا کریمی اشنی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/03 11,533,374 11,369,872 0 0 28,671 0 14,796 13,875 157,756,979,008
  2 1397/04/02 11,345,368 11,184,300 0 0 28,671 0 14,796 13,875 155,182,158,163
  3 1397/04/01 11,186,320 11,026,779 0 0 28,671 0 14,796 13,875 152,996,557,812
  4 1397/03/31 11,186,759 11,027,217 0 0 28,671 0 14,796 13,875 153,002,640,658
  5 1397/03/30 11,187,216 11,027,675 0 0 28,671 0 14,796 13,875 153,008,986,052
  6 1397/03/29 11,010,656 10,858,819 0 0 28,671 0 14,796 13,875 150,666,119,406
  7 1397/03/28 11,048,657 10,898,082 0 0 28,671 0 14,796 13,875 151,210,881,717
  8 1397/03/27 11,024,269 10,870,463 0 0 28,671 0 14,796 13,875 150,827,673,818
  9 1397/03/26 10,651,793 10,499,615 0 0 28,671 0 14,796 13,875 145,682,162,162
  10 1397/03/25 10,652,291 10,500,113 0 0 28,671 0 14,796 13,875 145,689,072,842
  11 1397/03/24 10,652,790 10,500,612 0 0 28,671 0 14,796 13,875 145,695,995,434
  12 1397/03/23 10,653,290 10,501,112 0 0 28,671 0 14,796 13,875 145,702,929,927
  13 1397/03/22 10,350,531 10,207,437 0 0 28,671 0 14,796 13,875 141,628,194,741
  14 1397/03/21 10,104,857 9,965,154 0 0 28,671 0 14,796 13,875 138,266,506,122
  15 1397/03/20 10,053,066 9,909,561 0 0 28,671 0 14,796 13,875 137,495,157,523
  16 1397/03/19 9,994,772 9,857,969 0 0 28,671 0 14,796 13,875 136,779,323,677
  17 1397/03/18 9,877,661 9,745,557 0 0 28,671 0 14,796 13,875 135,219,596,902
  18 1397/03/17 9,878,072 9,745,967 0 0 28,671 0 14,796 13,875 135,225,294,936
  19 1397/03/16 9,878,483 9,746,379 0 0 28,671 0 14,796 13,875 135,231,003,719
  20 1397/03/15 9,878,895 9,746,791 0 0 28,671 0 14,796 13,875 135,236,723,253
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق