اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,875
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,125
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 129,123,636,776
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,444,196
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,306,208
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,306,208
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احمدرضا کریمی اشنی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/04 9,444,196 9,306,208 0 0 28,671 94 14,796 13,875 129,123,636,776
  2 1397/02/03 9,309,541 9,173,930 0 0 28,671 0 14,702 13,969 128,150,626,370
  3 1397/02/02 9,413,247 9,277,080 0 0 28,671 0 14,702 13,969 129,591,530,422
  4 1397/02/01 9,494,924 9,356,529 0 0 28,671 0 14,702 13,969 130,701,357,133
  5 1397/01/31 9,435,226 9,297,802 0 0 28,671 0 14,702 13,969 129,880,992,378
  6 1397/01/30 9,435,949 9,298,525 0 0 28,671 0 14,702 13,969 129,891,091,383
  7 1397/01/29 9,436,657 9,299,233 0 0 28,671 0 14,702 13,969 129,900,985,598
  8 1397/01/28 9,372,857 9,237,001 0 0 28,671 0 14,702 13,969 129,031,672,790
  9 1397/01/27 9,395,366 9,258,296 0 0 28,671 0 14,702 13,969 129,329,140,866
  10 1397/01/26 9,449,593 9,311,758 0 0 28,671 0 14,702 13,969 130,075,953,123
  11 1397/01/25 9,532,245 9,392,660 0 0 28,671 0 14,702 13,969 131,206,070,236
  12 1397/01/24 9,532,927 9,393,342 0 0 28,671 0 14,702 13,969 131,215,590,789
  13 1397/01/23 9,533,609 9,394,024 0 0 28,671 0 14,702 13,969 131,225,120,704
  14 1397/01/22 9,534,292 9,394,707 0 0 28,671 0 14,702 13,969 131,234,659,976
  15 1397/01/21 9,686,333 9,547,786 0 0 28,671 0 14,702 13,969 133,373,025,434
  16 1397/01/20 9,585,807 9,446,849 0 0 28,671 0 14,702 13,969 131,963,033,807
  17 1397/01/19 9,548,881 9,411,849 0 0 28,671 0 14,702 13,969 131,474,118,706
  18 1397/01/18 9,727,888 9,589,187 0 0 28,671 0 14,702 13,969 133,951,359,191
  19 1397/01/17 9,840,044 9,694,386 0 0 28,671 0 14,702 13,969 135,420,884,182
  20 1397/01/16 9,840,864 9,695,207 0 0 28,671 0 14,702 13,969 135,432,342,224
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi