اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,872
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,128
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 115,036,806,811
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,874,371
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,613,415
قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,613,415
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : احمدرضا کریمی اشنی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/31 14,874,371 14,613,415 0 0 28,696 0 20,824 7,872 115,036,806,811
  2 1397/06/30 14,582,210 14,324,633 0 0 28,696 0 20,824 7,872 112,763,512,161
  3 1397/06/29 14,583,822 14,326,246 0 0 28,696 0 20,824 7,872 112,776,205,343
  4 1397/06/28 14,585,436 14,327,859 0 0 28,696 0 20,824 7,872 112,788,908,201
  5 1397/06/27 14,587,051 14,329,474 0 0 28,696 6,000 20,824 7,872 112,801,620,727
  6 1397/06/26 14,308,104 14,168,318 0 0 28,696 0 14,824 13,872 196,542,904,995
  7 1397/06/25 13,967,756 13,829,836 0 4 28,696 0 14,824 13,872 191,847,486,590
  8 1397/06/24 14,140,420 14,008,160 0 0 28,692 0 14,824 13,868 194,265,168,448
  9 1397/06/23 14,025,669 13,898,919 0 0 28,692 0 14,824 13,868 192,750,210,939
  10 1397/06/22 14,026,310 13,899,560 0 0 28,692 0 14,824 13,868 192,759,100,579
  11 1397/06/21 14,026,952 13,900,202 0 2 28,692 28 14,824 13,868 192,767,999,902
  12 1397/06/20 13,566,564 13,434,712 0 19 28,690 0 14,796 13,894 186,661,883,033
  13 1397/06/19 13,368,788 13,240,891 0 0 28,671 0 14,796 13,875 183,717,369,460
  14 1397/06/18 13,053,315 12,935,334 0 0 28,671 0 14,796 13,875 179,477,763,250
  15 1397/06/17 12,759,481 12,638,575 0 0 28,671 0 14,796 13,875 175,360,230,886
  16 1397/06/16 12,366,831 12,250,279 0 0 28,671 0 14,796 13,875 169,972,624,347
  17 1397/06/15 12,367,058 12,250,507 0 0 28,671 0 14,796 13,875 169,975,782,854
  18 1397/06/14 12,367,333 12,250,782 0 0 28,671 0 14,796 13,875 169,979,599,911
  19 1397/06/13 12,219,575 12,115,582 0 0 28,671 0 14,796 13,875 168,103,695,380
  20 1397/06/12 11,935,712 11,835,377 0 0 28,671 0 14,796 13,875 164,215,861,687