اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,956
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,044
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 204,406,227,468
قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,923,904
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,776,955
قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,776,955
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدبختیار نصرآبادی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/26 15,923,904 15,776,955 0 0 33,885 0 20,929 12,956 204,406,227,468
  2 1397/11/25 15,924,882 15,777,933 0 0 33,885 0 20,929 12,956 204,418,894,209
  3 1397/11/24 15,925,853 15,778,904 0 0 33,885 0 20,929 12,956 204,431,477,279
  4 1397/11/23 16,028,418 15,880,397 0 0 33,885 0 20,929 12,956 205,746,420,374
  5 1397/11/22 16,037,221 15,890,120 0 0 33,885 0 20,929 12,956 205,872,390,587
  6 1397/11/21 16,038,187 15,891,086 0 0 33,885 0 20,929 12,956 205,884,905,277
  7 1397/11/20 15,974,367 15,828,654 0 0 33,885 0 20,929 12,956 205,076,035,189
  8 1397/11/19 15,975,324 15,829,611 0 0 33,885 0 20,929 12,956 205,088,435,353
  9 1397/11/18 15,976,282 15,830,568 0 0 33,885 17 20,929 12,956 205,100,841,896
  10 1397/11/17 15,977,049 15,831,526 0 150 33,885 0 20,912 12,973 205,382,391,603
  11 1397/11/16 15,876,156 15,729,617 0 0 33,735 0 20,912 12,823 201,700,874,635
  12 1397/11/15 15,807,417 15,661,594 0 0 33,735 0 20,912 12,823 200,828,618,238
  13 1397/11/14 15,661,646 15,516,618 0 0 33,735 0 20,912 12,823 198,969,594,882
  14 1397/11/13 15,931,533 15,784,456 0 0 33,735 0 20,912 12,823 202,404,082,362
  15 1397/11/12 16,034,686 15,887,715 0 0 33,735 0 20,912 12,823 203,728,174,229
  16 1397/11/11 16,035,540 15,888,569 0 0 33,735 0 20,912 12,823 203,739,125,379
  17 1397/11/10 16,036,395 15,889,424 0 0 33,735 0 20,912 12,823 203,750,082,889
  18 1397/11/09 16,100,080 15,954,873 0 0 33,735 0 20,912 12,823 204,589,340,245
  19 1397/11/08 16,079,045 15,932,922 0 0 33,735 0 20,912 12,823 204,307,864,208
  20 1397/11/07 16,288,652 16,141,994 0 0 33,735 0 20,912 12,823 206,988,792,094