اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,964
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,036
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 143,650,338,184
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,432,146
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,287,191
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,287,191
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احمدرضا کریمی اشنی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/04 10,432,146 10,287,191 0 0 28,656 0 14,692 13,964 143,650,338,184
  2 1396/12/03 10,432,860 10,287,905 0 0 28,656 0 14,692 13,964 143,660,310,800
  3 1396/12/02 10,433,575 10,288,620 0 0 28,656 0 14,692 13,964 143,670,292,806
  4 1396/12/01 10,375,675 10,228,422 0 0 28,656 0 14,692 13,964 142,829,686,647
  5 1396/11/30 10,376,385 10,229,132 0 0 28,656 0 14,692 13,964 142,839,599,991
  6 1396/11/29 10,373,360 10,226,169 0 0 28,656 0 14,692 13,964 142,798,228,424
  7 1396/11/28 10,396,254 10,249,329 0 0 28,656 0 14,692 13,964 143,121,631,104
  8 1396/11/27 10,300,424 10,154,881 0 0 28,656 0 14,692 13,964 141,802,753,080
  9 1396/11/26 10,301,076 10,155,533 0 0 28,656 0 14,692 13,964 141,811,860,948
  10 1396/11/25 10,301,729 10,156,186 0 0 28,656 0 14,692 13,964 141,820,978,506
  11 1396/11/24 10,258,628 10,110,567 0 0 28,656 0 14,692 13,964 141,183,958,264
  12 1396/11/23 10,193,750 10,051,158 0 0 28,656 0 14,692 13,964 140,354,367,590
  13 1396/11/22 10,116,996 9,988,538 0 0 28,656 0 14,692 13,964 139,479,938,182
  14 1396/11/21 10,117,504 9,989,045 0 0 28,656 0 14,692 13,964 139,487,027,570
  15 1396/11/20 10,238,475 10,111,410 0 0 28,656 0 14,692 13,964 141,195,728,371
  16 1396/11/19 10,238,930 10,111,866 0 0 28,656 0 14,692 13,964 141,202,092,735
  17 1396/11/18 10,239,387 10,112,322 0 0 28,656 0 14,692 13,964 141,208,467,120
  18 1396/11/17 10,212,670 10,071,787 0 0 28,656 20 14,692 13,964 140,642,432,807
  19 1396/11/16 10,280,374 10,140,347 0 0 28,656 0 14,672 13,984 141,802,606,299
  20 1396/11/15 10,206,254 10,066,708 0 0 28,656 0 14,672 13,984 140,772,839,616
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق