اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,875
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,125
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 144,619,952,049
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,573,194
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,423,060
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,423,060
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احمدرضا کریمی اشنی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/29 10,573,194 10,423,060 0 0 28,671 0 14,796 13,875 144,619,952,049
  2 1397/04/28 10,573,971 10,423,837 0 0 28,671 0 14,796 13,875 144,630,734,951
  3 1397/04/27 10,574,750 10,424,616 0 0 28,671 0 14,796 13,875 144,641,547,361
  4 1397/04/26 10,772,427 10,620,100 0 0 28,671 0 14,796 13,875 147,353,886,885
  5 1397/04/25 10,778,178 10,625,399 0 0 28,671 0 14,796 13,875 147,427,412,661
  6 1397/04/24 10,802,104 10,648,697 0 0 28,671 0 14,796 13,875 147,750,666,103
  7 1397/04/23 10,903,299 10,750,033 0 0 28,671 0 14,796 13,875 149,156,706,923
  8 1397/04/22 10,924,342 10,771,148 0 0 28,671 0 14,796 13,875 149,449,681,441
  9 1397/04/21 10,925,004 10,771,810 0 0 28,671 0 14,796 13,875 149,458,864,738
  10 1397/04/20 10,930,596 10,776,730 0 0 28,671 0 14,796 13,875 149,527,133,500
  11 1397/04/19 10,971,027 10,824,290 0 0 28,671 0 14,796 13,875 150,187,018,996
  12 1397/04/18 10,893,901 10,741,571 0 0 28,671 0 14,796 13,875 149,039,301,628
  13 1397/04/17 10,894,602 10,742,272 0 0 28,671 0 14,796 13,875 149,049,027,830
  14 1397/04/16 11,064,400 10,905,900 0 0 28,671 0 14,796 13,875 151,319,368,678
  15 1397/04/15 11,280,086 11,121,224 0 0 28,671 0 14,796 13,875 154,306,980,945
  16 1397/04/14 11,280,804 11,121,941 0 0 28,671 0 14,796 13,875 154,316,933,659
  17 1397/04/13 11,281,522 11,122,659 0 0 28,671 0 14,796 13,875 154,326,897,095
  18 1397/04/12 11,325,433 11,165,374 0 0 28,671 0 14,796 13,875 154,919,558,736
  19 1397/04/11 11,160,658 11,002,697 0 0 28,671 0 14,796 13,875 152,662,424,302
  20 1397/04/10 11,131,163 10,984,221 0 0 28,671 0 14,796 13,875 152,406,059,795