اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/14
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,937
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,063
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 293,007,432,561
قیمت صدور هر واحد (ریال): 22,974,450
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 22,648,793
قیمت آماری هر واحد (ریال): 22,648,793
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدبختیار نصرآبادی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/14 22,974,450 22,648,793 0 0 33,885 0 20,948 12,937 293,007,432,561
  2 1398/02/13 22,442,300 22,124,853 0 0 33,885 0 20,948 12,937 286,229,226,278
  3 1398/02/12 22,444,152 22,126,705 0 0 33,885 0 20,948 12,937 286,253,180,322
  4 1398/02/11 22,446,004 22,128,557 0 0 33,885 0 20,948 12,937 286,277,142,018
  5 1398/02/10 22,042,984 21,726,161 0 0 33,885 0 20,948 12,937 281,071,340,766
  6 1398/02/09 21,898,997 21,587,918 0 0 33,885 0 20,948 12,937 279,282,895,368
  7 1398/02/08 21,452,353 21,145,675 0 0 33,885 0 20,948 12,937 273,561,601,338
  8 1398/02/07 20,885,568 20,595,326 0 0 33,885 0 20,948 12,937 266,441,738,246
  9 1398/02/06 20,548,113 20,267,893 0 0 33,885 0 20,948 12,937 262,205,727,278
  10 1398/02/05 20,549,286 20,269,066 0 0 33,885 0 20,948 12,937 262,220,903,741
  11 1398/02/04 20,550,460 20,270,239 0 0 33,885 0 20,948 12,937 262,236,087,826
  12 1398/02/03 20,371,651 20,094,089 0 0 33,885 0 20,948 12,937 259,957,227,224
  13 1398/02/02 20,612,544 20,337,233 0 0 33,885 0 20,948 12,937 263,102,784,059
  14 1398/02/01 20,688,439 20,392,056 0 0 33,885 0 20,948 12,937 263,812,032,170
  15 1398/01/31 20,689,601 20,393,218 0 0 33,885 0 20,948 12,937 263,827,066,694
  16 1398/01/30 20,192,244 19,916,012 0 0 33,885 0 20,948 12,937 257,653,445,051
  17 1398/01/29 20,193,114 19,916,882 0 0 33,885 0 20,948 12,937 257,664,696,645
  18 1398/01/28 20,193,984 19,917,752 0 0 33,885 0 20,948 12,937 257,675,957,626
  19 1398/01/27 20,541,504 20,259,635 0 0 33,885 0 20,948 12,937 262,098,895,757
  20 1398/01/26 20,790,962 20,518,046 0 0 33,885 0 20,948 12,937 265,441,965,736