اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,875
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,125
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 134,861,816,525
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,855,996
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,719,771
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,719,771
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک مسکن
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احمدرضا کریمی اشنی ,محسن قاسمی ارمکی ,مهدی محمودیان
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه بانک مسکن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 9,855,996 9,719,771 0 0 28,671 0 14,796 13,875 134,861,816,525
  2 1397/02/31 9,966,656 9,829,020 0 0 28,671 0 14,796 13,875 136,377,657,988
  3 1397/02/30 9,979,784 9,843,423 0 0 28,671 0 14,796 13,875 136,577,499,586
  4 1397/02/29 9,879,791 9,741,803 0 0 28,671 0 14,796 13,875 135,167,512,733
  5 1397/02/28 9,691,088 9,555,589 0 0 28,671 0 14,796 13,875 132,583,793,669
  6 1397/02/27 9,691,731 9,556,231 0 0 28,671 0 14,796 13,875 132,592,711,229
  7 1397/02/26 9,692,374 9,556,875 0 0 28,671 0 14,796 13,875 132,601,639,070
  8 1397/02/25 9,649,579 9,511,295 0 0 28,671 0 14,796 13,875 131,969,217,589
  9 1397/02/24 9,677,751 9,538,057 0 0 28,671 0 14,796 13,875 132,340,541,133
  10 1397/02/23 9,494,068 9,355,660 0 0 28,671 0 14,796 13,875 129,809,778,448
  11 1397/02/22 9,343,931 9,208,290 0 0 28,671 0 14,796 13,875 127,765,020,522
  12 1397/02/21 9,309,231 9,174,439 0 0 28,671 0 14,796 13,875 127,295,343,291
  13 1397/02/20 9,309,875 9,175,083 0 0 28,671 0 14,796 13,875 127,304,274,151
  14 1397/02/19 9,310,519 9,175,727 0 0 28,671 0 14,796 13,875 127,313,214,352
  15 1397/02/18 9,473,096 9,335,205 0 0 28,671 0 14,796 13,875 129,525,970,074
  16 1397/02/17 9,276,431 9,142,871 0 0 28,671 0 14,796 13,875 126,857,329,426
  17 1397/02/16 9,147,193 9,018,269 0 0 28,671 0 14,796 13,875 125,128,477,542
  18 1397/02/15 9,189,664 9,059,962 0 0 28,671 0 14,796 13,875 125,706,973,962
  19 1397/02/14 9,268,314 9,137,721 0 0 28,671 0 14,796 13,875 126,785,883,639
  20 1397/02/13 9,268,902 9,138,309 0 0 28,671 0 14,796 13,875 126,794,044,182
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق